Gentle Teaching


Ieder mens verlangt naar een relatie waarin hij zich veilig, geliefd, liefdevol en verbonden voelt. Deze relatie noemen we in gentle teaching 'companionship'. Hoewel ieder mens naar een dergelijke relatie verlangt, zijn er veel mensen met bijzondere kwetsbaarheden die zich niet veilig, geliefd, liefdevol en verbonden voelen met anderen. Voor hen is het belangrijk dat we hen nadrukkelijk leren zich voor companionship open te stellen.

We doen dit om een aantal goede redenen:

  • De eerste en meest belangrijke reden is dat we van mening zijn dat iedereen er recht op heeft zich veilig en geliefd te voelen. Als iemand deze gevoelens niet ervaart in de relatie met de hulpverlener, zullen we daar dus mee beginnen.
  • De tweede reden is dat deze relatie nodig is om iemand daadwerkelijk te kunnen ondersteunen als hij zich emotioneel of psychisch niet goed voelt. Als we hem dan niet kunnen bereiken, kan hij zich verliezen in zijn stress en dit uiten met gedrag waar mee hij zichzelf of anderen schaadt.
  • De derde reden is dat we weten dat veel gedrag dat door de omgeving als ongewenst wordt gezien, veroorzaakt wordt door angst en onzekerheid. Companionship maakt het mogelijk om deze angst en onzekerheid te verminderen en daarmee ‘ongewenst’ gedrag te voorkomen.
  • De vierde, maar even belangrijke, reden is dat het voor hulpverleners veel prettiger is om vanuit een liefdevolle relatie met mensen te werken, dan dat op een beheersmatige wijze geprobeerd moet worden het gedrag van iemand in goede banen te leiden.


Tot zover wat de officiële site zegt over Gentle teaching.


Wij geloven dat elk mens uniek en waardevol is. Niemand is minderwaardig of overbodig. We zijn aan elkaar gegeven en geloven ten diepste dat God elk persoon liefheeft en bedoeld heeft om een reden die wij niet behoeven te doorgronden. God wijst niemand af, dus wij ook niet. Dat betekent niet dat relaties per definitie waarde hebben. Als mensen niet in staat zijn zich geliefd te voelen is dat grote armoe en een uitdaging voor ons als gezinshuisouder. Je geliefd weten is het basisgevoel van elk mens en van levensbelang om van waarde te zijn, zich te kunnen ontwikkelen, relaties aan te gaan en te geloven.


Onze basishouding is dan ook onvoorwaardelijke liefde voor de persoon, maar ook voor het gedrag. Niet dat gedrag altijd wordt geaccepteerd, maar ervan uit gaand dat gedrag vaak voortkomt uit onvermogen en stress. Gedrag heeft gevolgen, maar we verlangen naar een juiste houding van onvoorwaardelijke liefde. Zoals Jezus. Hierin blinken wij niet direct uit, maar het is wel onze basishouding, waar we steeds naar terug zullen moeten. We stellen ons hierin lerend op en willen het naar kinderen/ jongeren toe ook erkennen als we fout zijn geweest in onze houding. Zoals de mensen die we ondersteunen hun leermomenten hebben, hebben wij die net zo goed. Ieder op zijn of haar eigen level.